Wonen - LSBO-Hollands Kroon

Hollands Kroon
Ga naar de inhoud

Wonen

Wonen en woningbouw

De Woningwet is onlangs weer eens herzien. Deze herziening heeft tot gevolg gehad dat alle partijen die met huur en woningbouw te maken hebben afspraken hebben gemaakt. In 2016 zijn prestatieafspraken gemaakt tussen De gemeente Hollands Kroon, de woningcorporaties Wooncompagnie, Beter Wonen, Woningbouwvereniging Anna Paulowna, Huurdersvereniging Niedorp/Wieringerwaard, Huurdersvereniging Wieringermeer en Woningbouwvereniging Anna Paulowna. Huurdersbelangenvereniging Wieringen onderschrijft deze prestatieafspraken op onderdelen.
Het koersdocument Wonen en het Regionaal Kwalitatief Woningbouwprogramma Kop van Noord-Holland vormen de basis voor prestatieafspraken.
Wat betekent dit nu voor de senioren. Zal er veel veranderen en snel meer huizen gebouwd worden waar vraag naar is? Dat is te veel gevraagd. In de prestatieafspraken is wel veel aandacht voor samenwerken, sociale woningvoorraad, duurzaamheid, wonen & zorg en leefbaarheid. De locaties waar woningen gebouwd kunnen worden zijn gebonden aan vele criteria. Bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, milieuverordeningen enz. vertragen of verhinderen een woningbouwprogramma.

De ouderenbonden hebben een Woon Advies Commissie (WAC) samengesteld met als werkgebied gemeenten Schagen en Hollands Kroon. Met als doel het beïnvloeden van de overheid en de bouwsector inz. passende woningbouw en woonomgeving t.b.v. de woonconsumenten, met name senioren en minder-validen.
De WAC richt zich op gemeenten, provincie, woningcorporaties, projectontwikkelaars, woningzoekenden, media.
De WAC heeft als taak de woningmarkt in gemeente Schagen en Hollands Kroon te inventariseren en inzichtelijk maken woonbehoefte voor met name doelgroepen en of woonvormen.
Betreft: Seniorvriendelijk gemeentebeleid


Als LSBO-Hollands Kroon vragen wij uw aandacht voor het volgende:


Sinds de overheveling van overheidstaken naar gemeenten in 2015 is het seniorenbeleid steeds meer een zaak en taak van de lokale overheid. Gemeenten moeten de voorwaarden scheppen zodat ouderen goed kunnen meedoen.

Na de raadsverkiezingen in maart 2018 zal nieuw gemeentelijk beleid worden ontwikkeld. Maar eerst zult u zich als lokale partij moeten buigen over de thema’s die u binnen onze gemeente belangrijk vindt.


Voor het merendeel van de senioren is het uitgangspunt dat zij zolang mogelijk zelf de regie over hun leven willen voeren. Dat lukt niet altijd zonder dat de gemeente zij daarbij, op welke manier dan ook, helpt.


De LSBO-Hollands Kroon heeft daarom een wensenlijst gemaakt,


Ik vraag u deze wensen hoog op de prioriteitenlijst van uw partij te zetten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.Wat willen wij graag?


·         Dat u op een persoonlijke en begrijpelijke manier met ouderen communiceert. Gebruik daarbij alle communicatiekanalen, maar wees u er van bewust dat voor een deel van de ouderen de digitale communicatie een probleem kan zijn. Stel zij daar in staat om op een toegankelijke manier mondeling contact met u te hebben. Telefonisch, maar ook in een persoonlijk gesprek.


·         Dat u de oudere en de hulpvraag centraal stelt. Wij weten dat deze hulpvraag soms de grens van een wet overstijgt. Kijk dan verder dan die grens en bedenk oplossingen waarbij de financiering vanuit een bepaalde wet niet centraal staat. Ontschotten met een mooi woord.


·         Dat de ouderen weten dat zij recht hebben op cliëntondersteuning: zij zullen regelmatig behoefte hebben aan iemand die meedenkt bij het vaststellen van datgene dat zij nodig hebben en de uitvoering daarvan. Wijs zij erop dat zij recht hebben op onafhankelijke cliëntondersteuning.


·         Dat u duurzaam samenwerkt. U als gemeente met de zorgaanbieders en de zorgverzekeraars. Maak (lange termijn) afspraken met elkaar, dat zorgt voor stabiliteit. Dat is ook prettig voor de samenwerking met de hulpverlener(s). De financiële component in de samenwerking moet zodanig zijn dat uw partners hun dienstverlening op een correcte en kwalitatief hoogwaardige manier kunnen uitvoeren.


·         Dat er veel aandacht en hulp is voor de mantelzorgers. Zij maken het vaak mogelijk dat zij met een beperking zelfstandig kunnen blijven wonen. Zorg ervoor dat de mantelzorger bij het keukentafelgesprek betrokken is en dat u weet wat u voor de mantelzorger kunt betekenen. Denk bijvoorbeeld aan respijtzorg.


·         Dat u vanuit uw taak om gezondheid te bevorderen, activiteiten ontplooit om vroegtijdig te signaleren dat er iets “mis” dreigt te gaan met de ouderen. Bijvoorbeeld door signalerend huisbezoek. Daarnaast zien wij graag dat u investeert in preventie voor ouderen, het liefst samen met zorgverzekeraars of andere zorgaanbieders.


·         Dat u de ouderen helpt om zolang mogelijk op een verantwoorde manier zelfstandig thuis te blijven wonen. Zij willen daarbij zelf de regie houden, maar u kunt de ouderen daarbij helpen. Bijvoorbeeld door u actief op te stellen en ruimte te bieden bij het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten. Omdat wonen en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, verwachten wij van u dat u per woonwijk een woon-en zorgvisie ontwikkelt.


·         Dat u rekening houdt met degenen onder de ouderen die, veelal door een combinatie van hoge zorgkosten en woonlasten, persoonlijke financiële problemen hebben. U kunt, afhankelijk van de persoonlijke behoefte, vanuit uw lokale armoedebeleid de helpende hand toesteken. Benut uw mogelijkheden hiervoor ten volle!Ingeschreven bij de KvK 7180 6539
Bankrelatie: NL18 RABO 0330 7971 82
Terug naar de inhoud